Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneği ziyaretçilerimiz tarafından çok fazla merak edilmekte ve sorulmaktadır. Ziyaretçilerimiz bu konu da olan merakını giderebilmek adına kat karşılığı inşaat sözleşmesi örneğini, ve kat karşılığı sözleşme örneğini paylaşma kararı aldık. Eğer bu konuda merak bulunuyorsa aşağıda paylaştığımız sözleşmeyi okuyabilirsiniz.

Kat Karşılığı Sözleşme Örneği

Kat karşılığı sözleşme örneği için aşağıda sizlere 1 adet örnek sözleşme paylaştık. Bu sözleşmeyi genel olarak taraflar aralarında kullanarak noter huzurunda onaylatmaktadır. Sözleşmeyi taşınmaz vaadi veya arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi olarak kullanabilirsiniz. Yine de kullanmadan önce herhangi bir yerden destek alınız. Aşağıdaki örnekten inşaat sözleşmesi örneğini inceleyebilirsiniz.

Madde 1-       SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İş bu sözleşme ,bir tarafta ………………….. (arsa sahibi) ile diğer tarafta ………….. (yüklenici) arasında aşağıda yazılı koşullar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2-       TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Arsa sahibinin adresi              :

Tel No                                    :

Yüklenicinin Adresi               :

Tel No                                    :

Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini, tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri yazılı ve usulüne uygun şekilde karşı tarafa bildirmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebligat, ilgili tarafa yapılmış sayılır.

Madde 3-       SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu; …………. İli, ……………… ilçesi, …………….. adresinde kain ve tapunun … pafta, …… ada, …… parselinde arsa niteliği ile kayıtlı …. Yüz ölçümündeki taşınmaz üzerinde, zemin+5 (beş) normal kattan ve her katta iki daire olmak üzere toplam 12 (on iki) daireden ibaret konut inşaatının, arsa payı karşılığı, anahtar teslimi yapımına ilişkinidir.

Madde 4-       İNŞAATIN NİTELİĞİ

İş bu sözleşmenin konusu olan konut inşaatı, betonarme karkas olarak, ekli teknik şartname hükümlerine göre yapılacaktır.

Madde 5-       SÖZLEŞMENİN BEDELİ

İşbu sözleşme uyarınca yüklenicinin, yapacağı inşaata karşılık alçağı bedel; bağımsız bölümlere bağlı arsa payı olup, noter harcına esas olmak üzere gösterilen ……….. TL ise, satış bedeli değildir.

Arsa payı olan bu bedel, götürü olduğundan; yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra malzeme ve işçi ücretlerine zam gelmesi vs. gibi nedenlerle bir hak isteminde bulunamaz.

Madde 6-       DEVİR YASAĞI

Yüklenici, işbu sözleşmeden  doğan taahhüdünün tamamını veya bir kısmını, arsa sahibinin yazılı izni olmadan, başkasına devredemez.

Madde 7-       PAYLAŞIM VE ORANI

Taraflar, bağımsız bölümlere bağlı arsa paylarının paylaşım oranını %50 (yüzde elli) olarak kabul etmişlerdir.

Tarafların imzasını taşıyan ekli krokide de gösterildiği üzere; ana girişin solunda kalan tüm daireler (1,3,5,7,9, ve 11 numaralı daireler) arsa sahibine ve sağında kalan tüm daireler de (2,4,6,8,10 ve 12 numaralı daireler) yükleniciye ait olacaktır.

Madde 8-       MASRAFLAR, VERGİ, RESİM VE HARÇLAR

Sözleşmenin imzalanmasından, binanın iskan ruhsatı alınmış olarak teslimine kadar geçecek olan süre içerisinde; ödenmesi gereken malzeme ve işçilik bedelleri ile sözleşme, proje, tapu ve yapı denetim giderleri, vergi sigorta primleri, tüm harçlar, elektrik, su, doğalgaz ve kanalizasyon şebeke ve iştirak payları ve bağlantı ücretleri yükleniciye aittir.

Madde 9-       RUHSATLAR

Arsa sahibinin görüşünü ve yazılı onayını almak koşuluyla gerekli projeleri hazırlamak, ilgili mercilerde onaylatmak, inşaat ve iskan ruhsatlarını almak yükümlülüğü ve giderleri yükleniciye aittir. Bu işlemlerin yapılma süresi, sözleşme süresine dahildir.

Madde 10-     ARSANIN TESLİMİ

İnşaatın yapılacağı arsa, sözleşmenin imzalanmasını takip eden 7 takvim günü içerisinde, boş ve inşaata hazır şekilde, yükleniciye tutanakla teslim edilecektir.

Madde 11-     SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

Sözleşmenin süresi, arsanın tesliminden itibaren en geç 24 aydır. Yüklenici, inşa edeceği konutu, bu süreyi aşmamak koşuluyla, çevre düzenlemesi yapmış ve iskan ruhsatı alınmış olarak, arsa sahibine teslim edecektir.

Madde 12-     DENETİM

Arsa sahibi, inşaatı, her aşamada yapı denetim elemanı aracılığıyla denetleyebilir. Yüklenici, arsa sahibinin bu hakkını kullanmasın engelleyemez. Denetim için her türlü kolaylığı da sağlamak zorundadır.

Madde 13-     GECİKME TAZMİNATI VE GECİKME CEZASI

Yüklenici, 11.maddede belirtilen tarihe kadar inşaatı teslim etmediği takdirde, kesin olan bu sürenin bitiminden itibaren, her bir daire yönünden ve her ay için rayiç kira bedeli üzerinden gecikme tazminatını ve ayrıca her bir daire yönünden ve her ay için 1.000 TL gecikme cezasını birlikte ödemeyi kabul taahhüt eder.

Arsa sahibi; inşaatı teslim alırken, gecikme cezası yönünden, ihtirazi kayıt (çekince) dermeyan etmek zorunda değildir.

Madde 14-     YÜKLENİCİNİN SATIŞ YETKİSİ

Arsa sahibi, sözleşme uyarınca yükleniciye düşen dairelerin satış yetkisini, aşağıdaki sıraya göre verecektir.

-Çatı katı betonu dökülünce bir daire,

-Duvarlar örülüp, çatı kapanınca bir daire,

-Cephe kaplanmasının yapılmasını, ahşap doğramalar ile mutfak dolaplarının takılmasını ve oda parkelerinin cilasız olarak yapılmasını müteakip bir daire,

-Çevre düzenlemesi yapılıp, asansör çalışır hale getirildikten ve iskan ruhsatı alınıp kat mülkiyetine geçildikten ve anahtar teslimi gerçekleştirildikten sı-onra kalan daireler.

-Arsa sahibi, yüklenicinin talebi üzerine, ilgili dairenin satışını 10 takvim günü içerisinde vekalet vermek veya ilgili tapu müdürlüğünde bizzat hazır bulunmak suretiyle gerçekleştirmek zorundadır.

Madde 15-     İMAR DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI KAZANIMLAR

Sözleşme sonrası, imar değişikliğine bağlı kazanılacak fazla kattaki daireler de, işbu sözleşmedeki oran (%50) dahilinde, taraflar arasında paylaşılacaktır.

Madde 16-     SÜRE UZATIMI

Süre uzatımı, aşağıdaki hallerde verilir ve sözleşme süresinden sayılır:

-Sözleşme tarihinden sonra yürürlüğe giren kanun, kararname ve yönetmelik gibi mevzuatın uygulanmasının işin yapımını geciktirmesi,

-İşin, yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle arsa sahibince durdurulması,

-Fazla ve sözleşme dışı işlerin varlığı,

-Arsa sahibince yer tesliminin geç yapılması,

-İnşaat aşamalarında madde 14’te belirtilen tapu devirlerinin geç yapılması,

-Mücbir sebep halleri.

Madde 17-     MÜCBİR SEBEP HALLERİ

-Süre uzatımını gerektiren mücbir sebep halleri de şunlardır:

-Doğal Afetler,

-Yasal Grevler,

-Genel salgın hastalıklar,

-Kısmi ve genel seferberlik ilanı.

Bir halin mücbir sebep sayılabilmesi için, bu halin, yükleniciden kaynaklanmamış olması, ifayı engelleyecek nitelik taşıması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya da gücünün yetmemiş olması gerekir.

Madde 18-     GARANTİ

Yüklenici, işbu sözleşme uyarınca üstlendiği işlerdeki her türlü açık ve gizli ayıpları, teslimden itibaren 5 yıl, ağır kusuru halinde de 20 yıl süresince, ihbar koşulu aranmaksızın ve ücretsiz olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder.

Madde 19-     TAPUYA ŞERH

İş bu sözleşme, taraflardan birinin istemi üzerine tapu siciline şerh ettirilecektir.

Madde 20-     UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

İşbu sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde; mahkemelerin ve icra müdürlüklerinin yer itibarıyla yetkileri, HMK’nın yetkiye ilişkin hükümlerine göre belirlenecektir.

TEKNİK ŞARTNAME

1-Bina, tasdikli projesine uygun şekilde, betonarme karkas olarak inşa edilecektir.

2-Dış cephe yerden 110 cm yüksekliğe kadar mermerle kaplanacak ve daha yukarısı mantolama olacak; teras kattaki açık alanlara da yaşıtım yapılacaktır.

3-Bina girişinden yola kadar Ankara taşı döşenecek; girişte ahşap çarpma kapı bulunacak ve duvara da kilitli posta kutuları konulacaktır.

4-Merdiven korkulukları ve küpeşteler, zemin kattan en üst kata kadar olacak; ayrıca, daire balkonlarına ve terasa da korkuluklar yapılacaktır.

5-Binanın çatısı, kullanılmış sağlam kereste ile örtülecek, kiremit altları aralıksız tahta kaplama yapılıp, 5 cm bindirmeli 1.sınıf ruberoit serilecek ve üstüne de TSE belgeli kiremit kullanılacaktır.

6-Çatı, mimari projesine uygun ısı ve su yalıtımlı olacak; çatı kapağı çinko kaplamalı yapılacak ve çatı çıkışına da sabit ahşap merdiven konulcaktır.

7-Düşey yağmur boruları, yine projesine göre balkon suyu giderleriyle uygun çaplı PVC borularıyla irtibatlandırılacaktır.

8-Salon, odalar, mutfak ve koridorlar komple kartonpiyer olacak; pencere kenarlarına perde bandı uygulanacak ve ayrıca mutfak ile bir odaya da  baca yapılacaktır.

9-Daire odaları ve salon, laminat parke olacak; kapı ve pencereler de birinci sınıf budaksız keresteden yapılacaktır. Kapılarda ………… marka kilit kullanılacak; tüm pencere ve balkon kapı camları ısı camlı olacaktır.

10-Salon, odalar ve mutfakta televizyon ve telefon, antrede de telefon tesisatı; salonda 4 adet priz ve 2 adet aydınlatma tesisatı; odalarda da 2 adet priz ve bir adet aydınlatma tesisatı, balkonlar ile terasta da 2 adet priz ve aydınlatma cihazı olacaktır.

11-Mutfak, banyo ve tuvaletlerde TSE belgeli bataryalar kullanılacak; ıslak zeminler seramikle kaplanacak; banyo ve tuvaletler tabandan tavana kadar seramik olacaktır.

12-Bina, tasdikli doğalgaz projesine uygun kat kaloriferli ve kombili yapılacak; kalorifer radyatörleri, kombiler ve giriş-çıkış vanaları ………. Markalı olacaktır.

13-Binanın temiz su tesisatında TSE belgeli mavi veya gri borular kullanılacak; pis su boruları da ………….… marka olacaktır.

14-Binanın tüm elektrik tesisatı, tasdikli projesine uygun yapılacak; TSE belgeli kablo ve cihazlar kullanılacaktır.

15-Eletrik saatleri yüklenici; su ve doğalgaz saatleri de daire sahipleri tarafından takılacak; abonelik işlemleri ise daire sahipleri tarafından yapılacaktır.

16-Otopark ve çevre düzenlemesi tasdikli peyzaj projesine uygun olacak; bahçe duvarlarının dış yüzeyleri Ankara taşı ile kaplanacak ve üstlerine perforje dekoratif demir parmaklıklar konulacaktır.

17-Taraflar, işbu teknik şartnameyi, sözleşmenin eki olarak kabul ederler.

İçeriği Değerlendirin!
Photo of author

Akifcan Küllü

İstanbul doğumluyum. 14 Yaşından itibaren yazılım geliştirmeyle ilgileniyorum. Oyun oynamayı yaşıtlarıma göre daha fazla seven, her detayına inme eğiliminde olan birisiydim.Oyun benim için belirli bir noktadan sonra ticari fayda sağlayabileceğimi bir kanal oldu. Bundan nasıl gelir elde ederim? Sorunun cevabı basitti. Oyun oynayan kişilere ihtiyacı olan ürünleri pazarlamak! Tabi bu hep dijital ürünler oldu.İlk gelir elde etmeye başladığımda pazarlama adına çok büyük bir tecrübem yoktu. Sonra dijital dünyada ürünlerimi pazarlamak adına SEO, Ads ve Dijital Pazarlama kanallarını öğrenmeye yönelik eğitimler aldım.Eğitimler sayesinde işimi daha da büyüttüm. Birden fazla içerik platformu kurdum, içerik ürettim, organik olarak trafiklerini arttıracak çalışmalar yaptım. Şimdi birçok içerik platformunun Google arama motorunda sıralama almasını sağlıyorum. Bu beni hem mutlu ediyor hem de finansal fayda sağlamama yardımcı oluyor.
Yorum yapın